Betingelser for brug

Brug af alt indhold

Alt indhold (PR-pakker, videoer, musik, billeder, presserapporter etc.), der kan downloades på dette websted, må udelukkende anvendes til redaktionelle formål. Dette indhold kan udsendes, distribueres og præsenteres offentligt i hele verden via internettet, trykte medier og alle andre distributionskanaler, med undtagelse af tv, radio og webradio. Der skelnes mellem brugen til redaktionelle formål og kommercielle formål (reklame og/eller pr-formål). Derfor er kommerciel brug af alt indhold strengt forbudt, især, men ikke begrænset til, download, salg, videregivelse eller handel med indholdet.

Copyright

Hyundai Motor Europe GmbH (“HME”) sørger for at have copyright eller brugsret til alt tilgængeligt indhold på dette websted. Brugsretten overføres til HME af den ansvarlige forfatter og er ikke tidsbegrænset. HME sørger for, at brugsretten også dækker brugen i henhold til artikel 1. Sletning eller fjernelse af noter, der henviser til forfatteren, copyrightejeren eller indehaveren af den intellektuelle ejendomsret, er strengt forbudt. Alle logoer eller varemærker på billeder eller i videoer er ikke beregnet til brug i anden sammenhæng. Disse logoer eller varemærker tilhører udelukkende Hyundai Motor Company. Ved at downloade indholdet accepterer brugeren, at der ikke gives dellicens til indhold, logoer og/eller varemærker.

Ansvar

HME frasiger sig sit ansvar i det omfang, det er muligt i henhold til tysk lov. HME er ikke ansvarlig for manglende adgang til eller nedbrud af webstedet. HME er ikke ansvarlig for virusinficeret indhold eller andre defekter. HME er heller ikke ansvarlig for præcision, aktualitet eller fuldstændighed af indholdet eller for, at det lever op til brugerens forventninger.

Hver part er fuldt ansvarlig for skader forårsaget ved hensigt eller grov uagtsomhed samt for skader, der opstår som følge af skader på liv, legeme eller sundhed. I tilfælde af almindelig eller let uagtsomhed er hver part kun ansvarlig for brud på materielle kontraktlige forpligtelser. I det omfang det tillades af loven: (i) er ingen part ansvarlig for mangel på kommerciel succes, tabt fortjeneste og indirekte skader, og (ii) ansvar i henhold til ovenstående klausuler er begrænset til typiske, forudsigelige skader.

Krav vedrørende skader forældes to år efter udløbet af det år, hvor det pågældende krav opstod, og den forurettede part blev bevidst om de kravsudløsende omstændigheder og misligholderen eller kunne have været blevet bevidst uden grov uagtsomhed, for så vidt der ikke er indgået aftale om en kortere periode.

Erstatning

Brugeren holder HME, dets medarbejdere og stedfortrædende agenter fri for alle krav, skader og udgifter, inklusive alle advokatudgifter (udenretslige afgifter og domstolsafgifter), der opstår som følge af det tilgængelige indhold på webstedet eller af uretmæssig brug i overensstemmelse med disse betingelser for brug.

Diverse

Disse betingelser for brug er i enhver henseende underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Det aftales, at værnetinget er der, hvor HME har sit registrerede kontor. Hvis en eller flere bestemmelser i disse betingelser er eller bliver ugyldige, eller hvis de indeholder udeladelser, påvirkes gyldigheden af disse betingelser ikke. Parterne er forpligtet til at erstatte eventuelle ugyldige bestemmelser med gyldige bestemmelser, der kommer så tæt på det, som parterne havde til hensigt i overensstemmelse med formålet med de ugyldige bestemmelser. Enhver anden aftale mellem brugeren og HME afløses af disse betingelser for brug. Alle ændringer af og tilføjelser til disse betingelser for brug skal være skriftlige.