DescargarAnicka Yi, Biologizing The Machine (tentacular trouble), 2019. Foto: Renato Ghiazza
DescargarAnicka Yi, Foto: David Heald