Alt innhold (pressepakker, videoer, musikk, bilder, pressemeldinger osv.) som vil bli tilgjengelig for nedlasting på dette nettstedet, skal kun brukes for redaksjonelle formål. Innholdet kan kringkastes, distribueres og presenteres i offentligheten over hele verden via internett, presse eller andre distribusjonskanaler unntatt TV, radio eller nettradio. Bruk for redaksjonelle formål må differensieres fra kommersielle formål (annonsering og/eller markedsføringsformål). Derfor er kommersiell bruk av alt innhold strengt forbudt, særlig, men ikke begrenset til, nedlasting, salg, overføring eller handel med innholdet.

Hyundai Motor Norway NUF («HMN») sørger for å ha opphavsrett eller bruksrett for alt tilgjengelig innhold på dette nettstedet. Bruksrettigheter er overført til HMN av den ansvarlige forfatteren og er ikke tidsbegrenset. HMN sørger for at bruksrett også dekker bruken i henhold til artikkel 1. Sletting eller fjerning av merknader som refererer til forfatteren, eier av opphavsrett eller immaterielle rettigheter er strengt forbudt. Logoer eller varemerker på bilder, eller som er vist i videoer, er ikke ment å brukes i andre sammenhenger. Disse logoene eller varemerkene eies alene av Hyundai Motor Company. Med nedlasting av innholdet erkjenner brukeren at ingen underlisens for innhold, logoer og/eller varemerker skal utstedes.

HMN fraskriver seg eget ansvar så lenge det ikke strider mot norsk lov. HMN kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgang til nettstedet, eller at det ikke fungerer. HMN kan ikke holdes ansvarlig for virusinfisert innhold eller andre feil. HMN kan heller ikke holdes ansvarlig for riktigheten, aktualiteten eller fullstendighet av innholdet, eller at det oppfyller brukerens forventninger.

Hver av partene skal bære det fulle ansvaret for skader forårsaket av forsett eller grov uaktsomhet og skader som oppstår som følge av skade på liv, kropp eller helse. Ved simpel uaktsomhet skal hver av partene være ansvarlige kun for brudd på en vesentlig avtalemessig forpliktelse. Hvis ikke loven fastsetter noe annet: i) ingen part skal holdes ansvarlig for manglende kommersiell suksess, tapt fortjeneste og indirekte skadet og ii) ansvar i samsvar med ovennevnte klausuler skal begrenses til typiske skader som kan forutsees.

Erstatningskrav foreldes to år etter utløpet av året det gjeldende kravet oppsto og den skadelidende parten ble oppmerksom på omstendighetene som utløste kravet og den misligholdende parten, eller kunne blitt oppmerksom på disse, hvis det ikke er inngått en avtale om en kortere periode.

Brukeren skal holde HMN, HMNs ansatte og stedfortredere skadesløse for alle krav, skader, utgifter, herunder utgifter til jurister (utenrettslige og rettslige kostnader) som oppstår som følge av bruk av tilgjengelig innhold på nettstedet eller fra ulovlig bruk med hensyn til disse brukervilkårene.

Disse bruksvilkårene skal i alle henseende styres av norsk lovgivning. Verneting skal være der HMN har forretningskontor.

Hvis én eller flere bestemmelsene i disse vilkårene er eller blir ugyldige, eller hvis den inneholder et tomrom, skal gyldigheten av disse vilkårene ikke bli påvirket. Partene er forpliktet til å erstatte ugyldige bestemmelser med en gyldig bestemmelse som er så nær som mulig til partenes intensjon med formålet i den ugyldige bestemmelsen. Eventuelle andre avtaler mellom brukeren og HMN erstattes av disse brukervilkårene.

Eventuelle endringer og tillegg til disse brukervilkårene må gjøres i skriftlig form.